සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • කෝටිපති ශනිදා
  Rs.88,175,932/-

 • නියත ජය
  Rs.12,703,820/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,264,252/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සංවර්ධන වාසනාව - 128 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 06
 • 14
 • 40
 • 61
 • 02
 • zodiac_sign

Rs.10,906,236

සුපර් බෝල් - 783 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 14
 • 24
 • 31
 • 49
 • B

Rs.58,896,668

ජයෝදා - 1452 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 11
 • 13
 • 50
 • 59
 • I

Rs.18,605,108

ශනිදා වාසනාව - 3010 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 04
 • 09
 • 22
 • 71
 • 35
 • O

Rs.35,513,465

ලග්න වාසනාව - 2268 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 10
 • 17
 • 25
 • 47
 • zodiac_sign

Rs.2,264,252

දස ලක්ෂපති - 50 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 06
 • 11
 • 17
 • X
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

අද කෝටිපති - 203 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 01
 • 03
 • 38
 • 49
 • J

Rs.50,342,920

නියත ජය - 653 | 2018-මාර්තු-20 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 09
 • 15
 • 50
 • 64
 • I

Rs.12,703,820

කෝටිපති ශනිදා - 269 | 2018-මාර්තු-20 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 26
 • 33
 • 34
 • 56
 • S

Rs.88,175,932

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 245 | 2018-මාර්තු-18 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 40
 • 43
 • 52
 • 55
 • 01

Rs.4,205,880

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න