அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.88,175,932/-

 • நியத்த ஜய
  Rs.12,703,820/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,264,252/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 128 | 2018-பங்குனி-22 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 06
 • 14
 • 40
 • 61
 • 02
 • zodiac_sign

Rs.10,906,236

சுப்பர் போல் - 783 | 2018-பங்குனி-22 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 14
 • 24
 • 31
 • 49
 • B

Rs.58,896,668

ஜயோதா - 1452 | 2018-பங்குனி-22 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 11
 • 13
 • 50
 • 59
 • I

Rs.18,605,108

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3010 | 2018-பங்குனி-21 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 04
 • 09
 • 22
 • 71
 • 35
 • O

Rs.35,513,465

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2268 | 2018-பங்குனி-21 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 10
 • 17
 • 25
 • 47
 • zodiac_sign

Rs.2,264,252

தசலக்ஷபதி - 50 | 2018-பங்குனி-21 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 06
 • 11
 • 17
 • X
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

அத கோடிபதி - 203 | 2018-பங்குனி-21 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 01
 • 03
 • 38
 • 49
 • J

Rs.50,342,920

நியத்த ஜய - 653 | 2018-பங்குனி-20 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 09
 • 15
 • 50
 • 64
 • I

Rs.12,703,820

கோடிபதி சனிதா - 269 | 2018-பங்குனி-20 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 26
 • 33
 • 34
 • 56
 • S

Rs.88,175,932

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 245 | 2018-பங்குனி-18 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 40
 • 43
 • 52
 • 55
 • 01

Rs.4,205,880

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்