සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

සංවිධාන ව්යුහය සහ කළමනාකරණය පැතිකඩ

Board of Directors

රොමේෂ් ජයවර්ධන මහතා
සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
R.I. විමලසේන මහත්මිය
උප සභාපතිනිය
D.N. නානායක්කාර මහතා
ජනාධිපති අතිරේක ලේඛම් සහ ජානාධිපති අරමුදලේ ලේඛම්
ආචාර්ය වික්‍රම් වීරසූරිය මහතා
අධ්‍යක්ෂක මහපොළ භාරකාර අරමුදල සහ ජනාධිපති උපදේශක
H. G. සුමනසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් , කලමණාකරන සේවා දෙපාර්තුමෙන්තුව.

Team of Management

රොමේෂ් ජයවර්ධන මහතා
සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
R.I. විමලසේන මිය
උප සභාපති
සමන් ජයසිංහ මහතා
සාමාන්‍යධිකාරී
W K A A ජයරත්න මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවි)
විජිතා සෝමරත්න මෙනවිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
සුනිල් ජයරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
කසුන් ජයසූරිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
M නිශාන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
චානක දොඩන්ගොඩ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවි)
කපිල බුලත්සිංහල මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
අසංකා එස්. ගුණසිංහ මිය
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
වසන්ත සේනාධීර මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
මධුර හර්ෂන මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ)