அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

நிறுவனக் கட்டமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை சுயவிவரங்கள்

Board of Directors

திரு.ரொமேஷ் ஜயவர்தன
தலைவர் / பிரதம நிறைவேற்றுநர்
திருமதி.ஆர் .ஐ .எம்.விமலசேன
உப தலைவர்
D.N. நாணயக்கார
Secretary to the President Fund, Presidential Secretariat
DR.Wickram Weerasooriya
Trustee of the Mahapola Trust Fund & Advisor to His Excellency the President
Mr. H.G. சுமணசிங்க
பணிப்பாளர் நாயகம், முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தினால்

Team of Management

திரு.ரொமேஷ் ஜயவர்தன
தலைவர் / பிரதம நிறைவேற்றுநர்
திருமதி.ஆர் .ஐ .எம்.விமலசேன
உப தலைவர்
திரு.ஜே.எம்.எஸ்.என்.ஜெயசிங்ஹ
பொது முகாமையாளர்
திரு.அனுர ஜயரத்ன
பிரதி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
செல்வி. விஜிதா சோமரத்ன
பதில் பிரதி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.சுனில் ஜயரத்ன
உதவி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.கசுன் ஜயசூரிய
உதவி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.நிஷான் பிரியந்த பெரேரா
உதவி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.சானக தொடன்கொடகே
உதவி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
திரு.கபில புலத்சிங்கள
உதவி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
திருமதி.அசங்கா எஸ்.குணசிங்க
உதவி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
வசந்த
அக தணிக்கையாளர்
திரு . மதுர ஹர்ஷண
உதவிப் பொது முகாமையாளர் (தகவல் தொழில்நுட்ப)