සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 139 | 2018-ජන-16 අඟහරුවාදා

 • 14
 • 27
 • 60
 • 65
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2982 | 2018-ජන-15 සදුදා

 • 02
 • 12
 • 25
 • 66
 • 64
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 229 | 2018-ජන-14 ඉරිදා

 • 09
 • 23
 • 29
 • 59
 • 10

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 635 | 2018-ජන-16 අඟහරුවාදා

 • 14
 • 39
 • 40
 • 47
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2238 | 2018-ජන-16 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 29
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 755 | 2018-ජන-15 සදුදා

 • 04
 • 11
 • 70
 • 73
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 242 | 2018-ජන-16 අඟහරුවාදා

 • 28
 • 43
 • 58
 • 70
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 109 | 2018-ජන-13 සෙනසුරාදා

 • 14
 • 18
 • 31
 • 38
 • 06

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 40 | 2018-ජන-10 බදාදා

 • 18
 • 25
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1433 | 2018-ජන-15 සදුදා

 • 12
 • 22
 • 28
 • 31
 • V

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්