සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 204 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 38
 • 45
 • 48
 • 70
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3010 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

 • 04
 • 09
 • 22
 • 71
 • 35
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 245 | 2018-මාර්තු-18 ඉරිදා

 • 40
 • 43
 • 52
 • 55
 • 01

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 653 | 2018-මාර්තු-20 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 15
 • 50
 • 64
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2268 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

 • 10
 • 17
 • 25
 • 47

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 783 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 14
 • 24
 • 31
 • 49
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 269 | 2018-මාර්තු-20 අඟහරුවාදා

 • 26
 • 33
 • 34
 • 56
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 128 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 06
 • 14
 • 40
 • 61
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 50 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

 • 06
 • 11
 • 17
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1452 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 11
 • 13
 • 50
 • 59
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්