සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2883 | 2017-මැයි-29 සදුදා

 • 08
 • 11
 • 17
 • 23
 • 54
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1367 | 2017-මැයි-29 සදුදා

 • 08
 • 17
 • 56
 • 67
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 163 | 2017-මැයි-28 ඉරිදා

 • 15
 • 51
 • 59
 • 60
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 568 | 2017-මැයි-26 සිකුරාදා

 • 32
 • 35
 • 38
 • 46
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2138 | 2017-මැයි-28 ඉරිදා

 • 04
 • 05
 • 32
 • 51

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 656 | 2017-මැයි-29 සදුදා

 • 11
 • 46
 • 59
 • 73
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 142 | 2017-මැයි-28 ඉරිදා

 • 08
 • 34
 • 53
 • 74
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 43 | 2017-මැයි-27 සෙනසුරාදා

 • 27
 • 47
 • 51
 • 61
 • 03

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 7 | 2017-මැයි-24 බදාදා

 • 05
 • 38
 • 40
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්