සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2859 | 2017-මාර්තු-27 සදුදා

 • 22
 • 24
 • 46
 • 61
 • 15
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1352 | 2017-මාර්තු-27 සදුදා

 • 22
 • 35
 • 40
 • 47
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 147 | 2017-මාර්තු-26 ඉරිදා

 • 17
 • 24
 • 36
 • 40
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 552 | 2017-මාර්තු-28 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 12
 • 36
 • 40
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2114 | 2017-මාර්තු-28 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 32
 • 49
 • 50

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 633 | 2017-මාර්තු-27 සදුදා

 • 05
 • 12
 • 15
 • 54
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 54 | 2017-මාර්තු-22 බදාදා

 • 05
 • 08
 • 31

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 118 | 2017-මාර්තු-28 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 23
 • 62
 • 66
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 28 | 2017-මාර්තු-25 සෙනසුරාදා

 • 18
 • 19
 • 24
 • 61
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්