සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 85 | 2017-නොවැ-23 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 09
 • 10
 • 14
 • 74
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2959 | 2017-නොවැ-22 බදාදා

 • 14
 • 30
 • 54
 • 67
 • 65
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 214 | 2017-නොවැ-22 බදාදා

 • 03
 • 41
 • 43
 • 58
 • 11

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 619 | 2017-නොවැ-21 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 03
 • 19
 • 37
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2214 | 2017-නොවැ-21 අඟහරුවාදා

 • 04
 • 11
 • 33
 • 59

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 732 | 2017-නොවැ-23 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 02
 • 49
 • 55
 • 70
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 218 | 2017-නොවැ-21 අඟහරුවාදා

 • 38
 • 42
 • 45
 • 63
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 94 | 2017-නොවැ-23 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 17
 • 32
 • 36
 • 50
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 33 | 2017-නොවැ-22 බදාදා

 • 02
 • 27
 • 42
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1418 | 2017-නොවැ-23 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 03
 • 07
 • 22
 • 37
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්